اگر فکر می‌کنید که خبری یا ادعایی نیازمند درستی‌سنجی است، آن‌را برای سنجه ارسال کنید. تیم سنجه سوژه‌ی پیشنهادی شما را بررسی و تحلیل نموده و نتیجه‌ی کار را، در صورتی که مطلب مورد نظر حاوی اطلاعات نادرست باشد، منتشر می‌کند.

ارسال سوژه از طریق ایمیل:

factcheck@sanjah.org

ارسال سوژه از طریق شبکه‌های اجتماعی:

ارسال سوژه از طریق فرم: