سنجه واحد درستی‌سنجی اطلاعات روز است. این واحد معلومات منتشرشده‌ی مرتبط به افغانستان‌ در رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی را بررسی و تحلیل نموده، درستی و نادرستی آن را مشخص می‌سازد.

هدف

دسترسی همگانی به انترنیت و تکنولوژی پیشرفته‌ی ارتباطات، به‌ویژه شبکه‌های مجازی، به همان میزانی که امکان دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات را تسهیل کرده است، امکان تولید و پخش اخبار و اطلاعات نادرست و جعلی را نیز فراهم ساخته است. با توجه به همین واقعیت، سنجه ایجاد شده است تا صحت و سقم اخبار، ادعاها و دیگر اطلاعات مرتبط به افغانستان را بررسی نموده، درست را از نادرست جدا سازد و به ترویج و تقویت اطلاع‌رسانی دقیق کمک کند.

پیشنهاد سوژه

اگر فکر می‌کنید که خبری یا ادعایی نیازمند درستی‌سنجی است، آن‌را برای سنجه ارسال کنید. تیم سنجه سوژه‌ی پیشنهادی شما را بررسی و تحلیل نموده و نتیجه‌ی کار را، در صورتی که مطلب مورد نظر حاوی اطلاعات نادرست باشد، منتشر می‌کند.